İmmunat olarak işletme geleceğine verdiğimiz önem kapsamında planlamaya ekstra değer veriyoruz. Geniş planlama, şuan var olan verileri ve gelecekte meydana gelen gelişmelerin ışığından bir amaca ulaşılırken izlenilen yoldur. Dar planlama ise neyin, nasıl, ne zaman, nerede ya da kim tarafından yapılacağı ile ilgili sürdürülen karar aşamalarını kapsamaktadır. İşletmemiz hem dar hem geniş planlama anlayışı çerçevesinde firma geleceğini garanti altına almayı hedefler.

Planlama süreci çeşitli aşamalardan oluşmaktadır. Bu aşamaları aşağıdaki gibi açıklamak mümkündür.

İmmu-Nat’ın Planlama Sürecinin Temel Öğeleri

Immunat çatısı altında sürdürülen planlama sürecinin temel öğelerini; mevcut durumun değerlendirilmesi, verilerin toplanması ve değerlendirilmesi, zaman, planlar hiyerarşisi şeklinde sıralamak mümkündür.

Mevcut Durumun Değerlendirilmesi: Mevcut durumun değerlendirilmesi, bir planlama sürecinin en temel aşamasıdır. Firmanın görevinin, amacını ve hedef kitlesine sunduğu hizmetlerin net bir şekilde belirlenmesi ve planlama yaparken bu bilgiler ışığında hareket edilmesi gerekmektedir.

Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi: İyi bir planlama sürecinde elde edilen verilerin niteliği ve niceliği oldukça önemlidir. Planlamacı verileri güvenilir bir kaynaktan elde etmeli ve firmanın yararına bu bilgileri kullanabilmelidir.

Zaman: Zaman; planlamanın ne kadar süreceği ile ilgili bir konudur. Yapılan planın uzun dönemli ya da kısa dönemli olması planda çeşitli değişikliklere gidilmesini zorunlu hale getirebilir.

Planlar Hiyerarşisi: Bu aşamada yapılan planlar bir önem sırasına göre sıralanır. Yapılan planlar, sorumluluk derecesi ve kapsadığı süre içerisinde uygun bir şekilde düzenlenir.